Povinnosti vojáka - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah

Povinnosti vojáka

Zjistí-li voják protiprávní jednání (trestný čin nebo přestupek), narušování bojové pohotovosti a jiné skutečnosti, které způsobují újmu ozbrojeným silám, je povinen to hlásit služebním postupem, popř. přímo orgánům Vojenské policie.

Voják je zejména povinen:
   • a) připravovat se k obraně vlasti a k plnění úkolů ozbrojených sil v rámci odborné přípravy zejména výcvikem a zvyšováním tělesné zdatnosti;
   • b) svědomitě konat službu, dodržovat ustanovení právních a vojenských předpisů a plnit rozkazy nadřízených;
   • c) zachovávat mlčenlivost o utajovaných skutečnostech před osobami, které nejsou oprávněny se s nimi seznamovat. Zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost se řídí platnými zákony;
   • d) seznámit se s vojenskými předpisy, které se svým obsahem týkají výkonu jeho vojenské činné služby;
   • e) zachovávat pravidla vojenské zdvořilosti, být čistě a pečlivě ustrojen a upraven;
   • f) dodržovat zásady mezinárodního práva válečného a humanitárního práva;
   • g) dodržovat zásady bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany;
   • h) chránit životní prostředí;
   • i) hlásit nadřízenému a písemně doložit všechny důležité osobní změny, hlásit změny zdravotního stavu, jakož i závady a nedostatky, které ztěžují výkon služby nebo ze kterých může škoda vzniknout;
   • j) pečovat o svěřenou výstroj, výzbroj, ostatní techniku a další materiál a udržovat je v provozuschopném stavu;
   • k) nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v kasárnách a ve vymezených vojenských objektech, v době zaměstnání i mimo tyto objekty, a nenastupovat pod jejich vlivem do zaměstnání.

Voják se podrobuje rozkazům nadřízených, plní je včas, iniciativně a bez ohledu na překážky. Voják plní povinnosti houževnatě a vytrvale i v nejsložitějších situacích. Chrání své nadřízené a spolubojovníky před hrozícím nebezpečím.


K zajatcům se chová voják humánně. Raněným poskytuje pomoc, dovoluje-li to boj. Parlamentáři, zdravotnická zařízení označená mezinárodně uznávaným rozpoznávacím znakem a jejich personál, technika a zařízení označené mezinárodním rozpoznávacím znakem civilní ochrany jsou pro něj nedotknutelné.

Kdo za bojové situace projeví zbabělost, odepře poslušnost, vzdálí se svévolně z boje nebo se dopustí plenění, válečné krutosti, perzekuce obyvatelstva a zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků, bude potrestán podle zákona. Stejně bude potrestán i voják, který se ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí.

Se souhlasem nejbližšího nadřízeného velitele se za bojové situace mohou vzdálit jen ranění a k boji nezpůsobilí vojáci. Lehce ranění po ošetření, jakož i ti vojáci, kteří raněné k ošetření doprovázeli, se musí, jakmile splní tento úkol, ihned vrátit ke své jednotce.

Zajatý voják nesmí vyzradit nic, co by poškodilo vlastní vojáky a prospělo protivníkovi. Při výslechu je povinen udat jen své jméno, příjmení a hodnost, datum narození a osobní číslo (číslo osobní známky). V zajetí je voják povinen se podřizovat společně zajatému nadřízenému nebo hodností vyššímu a plnit jeho rozkazy. Zajatý voják se nesmí protivníkovi zavázat, že se nezúčastní další bojové činnosti


Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah