Co je airsfot ? - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Hop-up (Higher operating power) je metoda působení na kuličku, která zvětšuje dolet bez použití dodatečné energie, využívající zpětné rotace kuličky.


Zpětné rotace se dosáhne pomocí gumové resp. silikonové překážky, která se nachází ve vrchní části začátku hlavně, o kterou zavadí kulička. Tření na vrchní části kuličky je větší na spodní části a proto dochází k rotaci kuličky.Rotace pomáhá kuličce se při letu bránit gravitační síle ,která ji táhne dolů. Proto má rotující kulička ve srovnání s nerotující větší dolet. V základě tohoto principu je fyzikální princip Bernulliho, ten který vysvětluje teorii síly nadnášecí křídla.

Když rotující kulička prochází atmosférou hustota vzduchu nad kuličkou je nižší, než pod ní. Proto vzniká síla, která zvedá kuličku,která se brání gravitační síle, která působí na každý předmět dle známé formule 9.81m/s².

Daniel Brunelli svého času zjistil spojení mezi pohybem plynu(nebo tekutiny) a jeho tlakem. Tlak v rychle pohybujícím se plynu(nebo tekutině) je menší, než v pomalu pohybujícím se plynu. Tento princip používají letadla pomocí tvaru křídla. Vrchní část křídla u letadla je ohnutá, a proto stlačuje vzduch pod křídlem a nutí ho pohybovat se rychleji než pod křídlem.

Když kteroukoli kouli roztočíme, na straně směrem její rotace vzniká dodatečná síla např.: Když  kouli hodíme s levotočivou rotací(proti hodinovým ručičkám), vytvoří se dodatečná síla, která tlačí kouli vlevo. Na tomto principu funguje Hop-up. Použití rotace, jako dodatečné síli např.: ve vakuu je zbytečné, protože neexistuje odpor a tlak vzduchu. Vzduch se na  vrchní části kuličky zrychluje, a na spodní se zpomaluje, protože se potkají dva proudy vzduchu. Díky tomu vzniká nadnášející síla, která tlačí kuličku z oblasti vysokého tlaku do oblasti nízkého tlaku. Tento fenomen je znám jako síla Magnuse, konkrétně toto se používá u golfistů a tenisů při točených míčcích.

Existuje také druhotný efekt zpětného vrácení koule, který má vztah k turbulentním tokům, které vznikají za letící koulí. Když je kulička vystřelena bez rotace, jsou  turbulentní toky symetrické a nemají žádný vliv na let kuličky. V případě udělení rotace kuličce se směry turbulentních toků korigují, v složení taky vzniká podtlak nad koulí, který zvětšuje nadnášející sílu působící na kuličku. Tento druhotný efekt je nám jako "efekt odklonění stopy". Toto můžete vidět na vlastní oči, když hodně přitáhnete hop-up kulička poletí nahoru.

Hlaveň se závitem. Závit - několik drážek v hlavni, které dodávají kulce rotaci kolem vlastní osy. Závity se používají ve střelných zbraních, ne kvůli prodloužení dráhy letu kulky, ale kvůli udělení stability kulce letící vzduchem.

Tento princip působí jen na sférické objekty. Poprvé se objevily závity u mušket, které používaly kulatou olověnou kulku(která se časem začala vyrábět podlouhlá, kvůli větší stabilitě). V době válek o nezávislost Ameriky  na sobě Angličané pociťovali účinnost této novinky. Když kulka vcházela do hlavně, závity ji nutily se otáčet(u většiny zbraní levotočivé). V době letu vzniká efekt gyroskopické stability. Kterýkoli objekt, kterému udělíme rotaci kolem jeho osy je gyroskopicky stabilní.

V tomto se můžete přesvědčit, když roztočíte basketbalový míč a necháte ho rotovat na prstu. Čím větší rychlost rotace, tím stabilnější je míč a tím větší sílu je třeba použít na odklonění míče z osy rotace.

Tato stabilita nedovoluje špičce kulky kmitat ve vertikální ose a nutí se co nejdéle držet zadaného směru. Proto kulka vystřelená z hlavně se závitem s větší pravděpodobností trefí cíl. Čím větší rychlost rotace kolem své osy kulka má, tím delší dobu má stabilitu. Jenom do určité hranice. Příliš prudké závity budou odebírat více energie a také hodně zahřívat hlaveň.


Představte si vlček(hračka využívající rotace). Čím rychleji se točí, tím déle stojí. Čím pomaleji se bude otáčet, tím kratší dobu bude stát. To samé platí u kulky.

CO TO VŠECHNO ZNAMENÁ?


Vlastně závit a hop-up udělují kulkám odlišné vlastnosti. Závity zvyšují přesnost, a jako druhotný efekt zvyšují dolet. Hop-up zvyšuje dolet s druhotným efektem zvýšení přesnosti.

Pro větší přesnost by se teoreticky dala vyrobit Airsoftová zbraň s hlavní se závitem, ale proto by se musel zvýšit výkon zbraně, zvětšit hmotnost kuličky a tvar kužele. V tomto případě by se zvýšilo riziko ublížení na zdraví.(a na co vymýšlet když už existují výkonné ostré zbraně).  
airsoft je adrenalinový sport který simuluje reálné bojové situace. Zároveň jde o trénink bojové taktiky, týmové akce, až po přežití v boji. Princip je podobný jako u paintballu, rozdíl je však viditelný zejména při používaných zbraních a střelivu. Airsoftové zbraně jsou vzduchové nebo i plynové zbraně a jsou věrnými kopiemi skutečných zbraní v měřítku 1:1 Pro střelbu se používají lehké plastové kuličky s průměrem 6mm, jejich hmotnost se pohyuje od 0,12 - 0,43 g. Vystřelené kuličky mají podle typu a kvality zbraně rychlost 30 - 100 m/s. Zásah airsoftovou kuličkou je méně bolestivý než paintballovou, ale i tak dokáže způsobit nemalé zranění. Při airsoftových hrách je NEZBYTNÉ používat ochranné prostředky (hlavně brýle či masku krerá chrání nejen oči), aby nedocházelo k případné újmě na zdraví. Airsoft má výborný vliv na kondici, zlepšuje reflexy, sebeovládání, práci v kolektivu, učí Vás poznávat sebe, ale i ostatní. Ve hře je totiž nutné dodržovat zásady fair play.

Na airsoftový akcích se většinou hraje podle předem dohodnutého scénáře a pravidel. Mnoho herních scénářů odpovídá reálným bojovým situacím.Může jít o činnost malé speciální jednotky proti přesile, dobývání bunkru, záchrana rukojmí, obrana důležité pozice a mnoho jiných, prostě je možné vymyslet téměř cokoliv, podle prostředí kde se hraje se rozlišují dva typy hry: OSB (Open Space Battle) - boj na otevřených prostranstvích (např. lesy) a CQB (Close Quater Battle) - boj v uzavřených prostorách (budovy), případně kombinace. Série her obvykle trvá 3-4 hodiny, samotná hra 15-30 minut, všechno však záleží na organizaci. Konají se celodenní i vícedenní a nonstop hry, při kterých se obvykle simuluje nějaký válečný konflikt, ať už reálný nebo vymyšlený.

V airsoftu se používají celkem 3 typy zbraní: manuální, plynové a elektrické. Ve všech těchto zbraních se využívá tlaku plynů k vystřelení kuličky z hlavně. V plynových zbraních je hnací silou speciální plyn. U manuálních a elektrických zbraní se využívá vzduch stlačený pístem, který je hnán pružinou. Manuální zbraně je třeba před každým výstřelem natáhnout. V elektrických natažení přes převody obstarává elektromotor napájený akumulátorem. Elektrické zbraně, zvané též AEG, jsou nejšpičkovejším typem, ale také nejdražší. Jejich výhoda spočívá v automatické střelbě, která je nejvěrnější napodobeninou střelby ze skutečných zbraní. Elektrické zbraně, se jako jediné, dají dobře upgradovat a tím získají podstatně lepší přesnost a dostřel.
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah