Prevence kriminality - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
Kriminalita mládeže


Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních a společenských norem, které jsou charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15-18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud.

Širším pojmem než kriminalita je delikvence, neboť označuje činnost porušující nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání vztahuje i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy.
Podle stupně závažnosti činu, kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové chování jako disociální, asociální a antisociální. Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat. Mezi asociální chování zahrnujeme kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus a lži. V případě asociálního chování je to především alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky, toulky, tabakismus, demonstrativní sebepoškozování, gamblerství, popř. prostituce, kdy jedinec poškozuje spíše sebe než okolí. Antisociální chování (závažné protispolečenské jednání ) zahrnuje veškerou trestnou činnost - krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty, zabití i vraždy.

Jak je možné s těmito dětmi a mládeží pracovat? Nutná je především prevence sociálních deviací:


a) terciální - pracuje se s jedinci, kteří mají na kontě kriminální činy, či berou drogy - hlavní rolí prevence je ochrana společnosti, snižování následků - instituce: DROPIN, protialkoholové léčebny, psychiatrické léčebny, vězení, výchovné
ústavy - většina lidí, kteří se dostanou do tohoto typu ústavu, potřebují pak po zbytek života dohled

b) sekundární - pracuje se s lidmi, kteří balancují na hraně, úkolem prevence je strhnout jedince na dobrou
stranu - instituce: sociální pracovníci, kteří chodí mezi rizikovou mládež (lidé v terénu), výchovné ústavy, pedagogicko-psychologické poradny, jiná protidrogová centra, církevní charitativní organizace - sekundární prevenci by měli vykonávat učitelé, rodiče

c) primární a v podstatě nejdůležitější - práce se sociálně „zdravými“ jedinci, kteří nepáchají delikventní činnost, prevenci by měli provádět rodiče, učitelé, ale i společnost

Mezi subjekty prevence především patří děti, které selhávají ve škole, děti s poruchami chování, děti zneužívané a týrané v rodinách, děti ze čtvrtí s vysokou úrovní kriminality, děti z rodin žijících pod hranicí životního minima, děti z neúplných rodin (bez otce či matky).

Nejčastější delikty mladistvých jsou násilí proti jednotlivci či skupině, opilství a výtržnictví, neoprávněné užívání motorového vozidla, rozkrádání, vandalismus, toxikomanie, prostituce, gamblerství. Více naleznete nahttp://www.ostrovzl.cz/prevence/kriminalita-delikvence-vandalismus/


Problematika rizikového chování je ošetřena také v dokumentech MŠMT:

Především se jedná o Metodické doporučení k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních.
Mezi důležitý dokument patří Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012, v dalších souvisejících dokumentech a v právních předpisech cílených do oblasti prevence rizikového chování.
Ve školách a školských zařízeních je realizován tzv. Minimální preventivní program, který zahrnuje aktivity prevence rizikového chování. MŠMT podporuje síť preventivních služeb v rámci systému péče o ohrožené dítě.MŠMT každoročně v rámci dotační politiky vyčleňuje ze svého rozpočtu částku cca 22 mil. Kč určenou na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality a jiných rizikových forem chování. V rámci dotací byly v roce 2011 podpořeny projekty ve výši 22 mil. Kč. V rámci tohoto dotačního programu byly podporovány zejména programy dlouhodobé všeobecné primární prevence rizikových forem chování dětí a mládeže. Příjemci dotací byly školy, školská zařízení a nestátní neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží. Program realizuje školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími pedagogy, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi, případně dalšími subjekty. Podpora středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, školských poradenských pracovišť.
Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen „PPP“) byly v roce 2011 podpořeny v rámci Programu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v působnosti resortu MŠMT. PPP byly též podpořeny v rámci finanční podpory metodiků prevence na PPP částkou cca 5 mil. Kč.
V roce 2011 využilo MŠMT k podpoře preventivních programů rovněž prostředky z ESF. V rámci výzvy 14 podporované oblasti 1.2 (Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo podpořeno 16 projektů, které souvisí s tématem prevence rizikového chování, v celkové výši 112 mil. Kč. Současně probíhá podpora v rámci odporované oblasti.
Srovnání kriminalty dětí a mládeže v letech 2011 a 2012:
Děti – pachatelé trestných činů: 1 568 (-2,4 %, -38)
Počet trestných činů spáchaných dětmi: 1 636 (-3,2 %, +52)
Mladiství – pachatelé trestných činů: 4 038 (+0,7 %, +28)
Počet trestných činů spáchaných mladistvými: 5 427 (+1,7 %, +88)
Kriminalita mládeže v roce 2011nezaznamenala oproti roku 2010 výraznějších změn, a to jak u dětí mladších 15 let, tak u mladistvých. Celkově v roce 2011 spáchaly děti mladší 15let 1 636 (+52) skutků, mladiství 5 427 (+88) skutků.
Podle názoru Policie ČR může být jednou z příčin nízkého počtu mladistvých stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení (obdobně dětí do 15 let věku) též zastření identity neznámých pachatelů (tedy i věku) trestné činnosti. Varovným signálem může být skutečnost, že děti mladší l5 let spáchaly v roce 2011 dvě vraždy (+2), mladiství 6 vražd (+2).
Nejvyšší podíl mladistvých na celkovém počtu vyšetřovaných a stíhaných osob byl Policií
ČR evidován shodně v kraji Vysočina (4,9 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %).
Mládež se dopouští převážně majetkových provinění, zejména krádeží a krádeží vloupáním, loupeží a ublížení na zdraví a ostatní kriminality (např. dopravní nehody, maření výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství, nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek atd.). Velká část těchto provinění se řadí do kategorie přestupků (škoda do 5 tis. Kč).

Rozšiřuje se trestná činnost páchaná prostřednictvím internetu, např. porušování autorských práv, šíření a přechovávání pornografie či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.
Pokud mládež páchá trestné činy, jejichž znakem je použití ručního násilí, ať už se jedná o loupeže, ublížení na zdraví, znásilnění či vraždy, vyznačují se až nepochopitelnou brutalitou.

Mládež páchá trestnou činnost častěji se spolupachateli a ve skupině. Trestná činnost je ve většině případů páchána živelně pod vlivem momentální situace (převládá emotivní motivace oproti rozumové). Bývá typické, že si pachatelé plně neuvědomují, jaké následky jejich jednání zanechá na oběti, svůj podíl na následku zlehčují, nepřipouští si odpovědnost a nechápou, proč by měli být trestáni.

Podle PČR se trestných činů a provinění dopouští nejvíce děti z výchovných ústavů, a to nejen po dobu pobytu v ústavu, ale také po odchodu z ústavu. Latentní trestná činnost mládeže se často uskutečňuje formou provozování prostituce, užívání drog, šikanování, verbálních rasistických útoků, vandalismu včetně sprejerství a prostřednictvím internetu.

Opatření:

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo zákon č. 311/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů. Nově může soud pro mládež uložit ochranné léčení (ústavní nebo ambulantní) dítěti mladšímu patnácti let a to na základě výsledků předchozího vyšetření duševního stavu dítěte, jestliže spáchalo čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo pod vlivem návykové látky.
Ústavní léčení může soud pro mládež změnit dodatečně na léčení ambulantní a naopak. Ochranné léčení potrvá, dokud to vyžaduje jeho účel.
Vláda ČR schválila usnesením č. 191 ze dne 17. března 2011 Národní projekt „Systém
včasné intervence“, který je součástí procesu transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti. Projekt bude realizován v letech 2011 - 2015 ve spolupráci Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Zákon nabyl účinnosti od 1. 11. 2011.
Věřme, že navrhovaná opatření přispějí ke zlepšeni stavu v oblasti kriminality dětí a mládeže.


Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah