Stanovy spolku - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah
 
Spolek A.S. Ghost Czech Force
 
(dále jen „Spolek“)
 
   

 
Článek I.
Název, sídlo, postavení Spolku
 
 
1)    Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Dále je účelem spolku podpora výkonu sportovní činnosti, branné připravenosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích dále je zaměřena na úkoly vojenského a civilně-obranného charakteru vyplývající z požadavků na zajištění obrany a ochrany životů i majetku obyvatel ČR, a územní celistvosti, bezpečnosti a hospodářsko-politické stability ČR.
 
 
2)    Spolek působí pod názvem: A.S. GHOST CZECH FORCE, dále jen ASGCF, Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí členské schůze.
 
 
3)    Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí
v souladu s právními předpisy České republiky.
 
 
4)    Sídlem Spolku je:
 
 
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem
 
 
5)    Doručovací adresa je:
 
Velitel Martin Beck
 
U kolejí 1683, 40001 Ústí nad Labem
 
 
6)    Oficiální symboly Spolku jsou:
 
a)   Znak malý: tvaru: Erb, barvy, žluté, jehož obsahem je: Meč s větvičkou jalovce
 
b)   Znak Velký: tvaru: Emblém s českou trikolorou v pouštní barvě, lipová ratolest spolu s mečem s větvičkou jalovce
 
 
 
Článek II.
Účel spolku
 
 
1)    Účelem spolku je podpora výkonu sportovní činnosti, branné připravenosti, soužití občanů, příprava v případě nenadálých a krizových situacích.
 
 
2)    Při zajišťování hlavní činnosti Spolku plní Spolek tyto hlavní úkoly:
 
 
a)    díky airsoftu docílit získávání tělesné a psychické otužilosti, užitečných vědomostí, silných prožitků, budování vztahů v kolektivu. Vedení  mládeže k uznávání autorit, pořádku a disciplíny
 
b)    podchycení zájmu mládeže v jejich problémovém věku o sportovní činnost jako protikladu k narůstajícím nebezpečí pohodlnosti, nudy, alkoholismu, extremismu, počítačové či drogové závislosti, gamblerství. (Prevence kriminality mládeže)
 
c)     ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech.
 
d)    trvalé zachování nabytého zájmu o aktivní pohybové i poznávací aktivity v přírodě do vytvářeného životního stylu mládeže i jejich budoucích rodin s předpokladem využití získaných praktických i teoretických znalostí pro vedení sportovních či sportovně branných kolektivů a aktivit s nimi spojenými.
 
e)    podpora mládeže k utváření hrdosti na vojenské a národní tradice, posilování branného vědomí a v budování odpovědnosti za obranu vlasti. Podpora utváření dobrého obrazu Armády a Policie ČR.
 
f)     příprava občanů zejména však mládeže a kolektivů pro situace nouzových a krizových stavů zejména při autonehodách, tonutí apod. ale i při živelných pohromách a velkých krizových situacích v ČR. Seznámení s fungováním a postupy integrovaného záchranného systému ČR
 
g)    zabezpečuje rozvoj tělesné a duševní vytrvalosti, zajišťuje výchovu a zvyšování kvalifikace odborných pracovníků,
 
h)    zastupuje zájmy související s činností spolku, svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi,
 
i)      organizuje a řídí soutěže ve sportovních, znalostních a dovednostních aktivitách na území České republiky,
 
j)     podílí se na získávání finančních prostředků a materiálních prostředků k zajištění své činnosti, reprezentace České republiky a přípravy na ni a k částečnému zajištění prostředků na činnost pro členy Spolku,
 
k)    vydává vnitřní předpisy
 
 
3)    Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze
 
 
 
 
Článek III.
Pobočný spolek
 
 
1)    Právní osobnost pobočného spolku je odvozena od právní osobnosti Spolku.
 
 
2)    Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Spolku a musí vyjadřovat
jeho vlastnost pobočného spolku.
 
 
3)    Spolek neručí za dluhy pobočného spolku.
 
 
4)    Hlavním znakem musí vždy být velký znak, pobočkový spolek si určuje pouze malý znak.
 
 
 
 
Článek IV.
Členství
 
 
1)    Členy Spolku se mohou stát fyzické osoby (občan České republiky i cizí státní příslušník) a právnické osoby, oddíly a kluby se stejnou nebo podobnou tematikou. O přijetí člena rozhoduje rada Spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím rady Spolku o přijetí člena.
 
 
a)    Přihlašující se člen mladší 18 let musí mít potvrzení zákonného zástupce o souhlasu k přijetí do spolku. Pravost potvrzení bude kontrolovat radou spolku a to přímo konzultací se zákonným zástupcem
 
b)    Každý člen písemným souhlasem potvrzuje účast ve spolku, jakož i souhlasí se shromažďováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo atd. Pro vnitřní potřebu spolku, které bude evidováno po dobu nezbytně nutnou.
 
c)     Každý člen bude mít vedenou svou osobní složku pro vnitřní potřeby spolku, které bude k nahlédnutí jak členovy, zákonnému zástupci nebo osobě k tomu zmocněné
 
d)    Mladším 18 let bude pravidelně kontrolován prospěch zejména členům školou povinných. Který bude konzultován se zákonným zástupcem člena. Pokud se, takovéhoto člena prospěch během působnosti zhorší, bude potrestán podle čl. XVII. těchto stanov. Pokud se jeho prospěch i nadále nezlepší, bude jeho účast v spolku ukončen a tato skutečnost jakož i podmíněné vyloučení bude písemně oznámeno zákonnému zástupci člena a zároveň evidováno v jeho osobní složce
 
 
2)    Členská schůze Spolku může udělit čestné členství fyzickým osobám, které se zasloužily o rozvoj tohoto spolku nebo přímen podílení se na zvelebování životního prostředí a krásy ČR. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním.
 
 
3)    Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí rada spolku. Seznam členů je přístupný všem členům Spolku. Rada Spolku musí žadateli zpřístupnit seznam členů Spolku na opodstatněnou žádost do 10 dnů od podání žádosti; jiným způsobem tento seznam členů Spolku zpřístupnit nelze.
 
 
 
 
Článek V.
Členství ve spolku
 
 
1)    Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.
 
 
2)    Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 
 
3)    Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 
 
 
 
Článek VI.
Práva a povinnosti členů
 
 
1)    Základní členové mají zejména právo:
 
a)    podílet se dle svých osobních schopností na činnosti Spolku,
 
b)    Volit a být voleni do orgánů Spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
 
c)     hlasovat na členské schůzi Spolku,
 
d)    účastnit se soutěží pořádaných Spolkem,
 
e)    Navrhovat své zástupce do orgánů Spolku,
 
f)     Využívat všech služeb poskytovaných Spolkem a jím zřízenými subjekty,
 
g)    Podávat návrhy všem orgánům Spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.
 
h)    nahlížet do hospodaření s prostředky
 
 
2)    Povinnosti členů Spolku jsou zejména:
 
a)    dodržovat stanovy, vnitřní předpisy Spolku a zákony České republiky,
 
b)    Řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými Spolkem, případně příslušnou mezinárodní organizací, jejíž součástí je Spolek,
 
c)     řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů Spolku, smluv a vnitřních předpisů Spolku.

 
 
 
Článek VII.
Zánik členství
 
 
1)    Členství ve Spolku zaniká:
 
a)    vyloučením, pro porušení povinností stanovených v čl. VI. těchto stanov, hrubé porušení vnitřních směrnic pro soužití a funkčnost spolku jakož i porušení zákonů České republiky. Padělání či upravování listin a dokumentů spolku jakož i potvrzení zákonného zástupce
 
b)    vystoupením a to doručením písemného oznámení člena radě spolku.
 
c)     nezaplacením členských příspěvků 3 x po sobě jdoucích a to do 14 pracovních dní ode dne splatnosti s výjimkou odložení či posunutí a to písemnou žádostí.
 
d)    úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena bez právního nástupce - právnické osoby.
 
e)    Pokud se člen bez udání důvodu nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzích.
 
 
 
Článek VIII.
Vyloučení člena
 
 
1)    Členství ve Spolku zaniká podle ustanovení hlavy. VII. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí členské rady Spolku o jeho vyloučení
 
 
2)    Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí radě Spolku v
písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Rozhodčí komise. Rozhodčí komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

 
 
 
Článek IX.
Vystoupení člena
 
 
1)    Člen Spolku může vystoupit ze Spolku v případě, že tento svůj záměr oznámí radě Spolku.

 
2)    Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení radě spolku a to písemnou formou.
 
 
 
Článek X.
Orgány spolku
 
 
Orgány spolku je možno během působnosti upravit nebo některé funkce zrušit vždy však na rozhodnutí členské schůze
 
1)    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
 
a)    schválila případné změny stanov,
 
b)    zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
 
c)     schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 
d)    určila koncepci činnosti spolku na další období,
 
e)    stanovila výši členských příspěvků,
 
f)     schválila rozpočet spolku na příští období,
 
g)    zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
 
h)    rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 
i)      vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 
1)    Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 
2)    Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 
3)    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 
4)    Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu velitele, zástupce velitele a jednatele. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 
 
 
Článek XI.
Rada spolku
 
 
1)    Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen velitel. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 
2)    V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je velitel spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 
3)       Velitel spolku je jeho statutárním orgánem. Velitel zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Velitel je volený Radou spolku.
 
 
 
Článek XII.
Odměny a disciplinární tresty
 
 
Spolek se zabývá vojenskou tématikou, výchovou k disciplíně a ochraně sebe i svého okolí, bude podle toho i jednat. Jedná se především o kázeňské pochvaly a přestupky. O odměně a trestu bude podle stanov rozhodovat a současně dohlížet výkonná disciplinární komise, která bude rozhodovat o výši trestu či odměny. Tato komise je tvořena z předem zvolených 2 členů a jedním stálým. Proti trestu či odměně se člen bude moct odvolat do 7 pracovních dnů, pokud nebude uvedeno jinak. O každém trestu či odměně bude veden úřední záznam. Ten bude zařazen do osobní složky každého člena. Všechny body tohoto článku budou podrobně sepsány v disciplinárním řádu.
 
 
1.    Odměňování
 
1.1.   Písemná pochvala
 
1.2.   Prominutí dříve uloženého kázeňského trestu.
 
1.3.   Povýšení do vyšší hodnosti dle kladného hodnocení
 
1.4.   Mimořádné povýšení do vyšší hodnosti
 
1.5.   Věcný dar
 
1.6.   Peněžitý dar
 
 
2.    Disciplinární tresty
 
2.1.   Napomenutí (Možný trest práce na víc pro spolek v rozsahu  1 - 4 týdnů na veřejných akcích)
 
2.2.   Důtka
 
2.3.   Důtka s výstrahou
 
2.4.   Odebrání akčních bodů dle záporného a kárného hodnocení
 
2.5.   Podmíněný trest
 
2.5.1. Dočasná degradace hodnosti
 
2.5.2. Pozastavení činnosti ve spolku
 
2.5.3.     Podmínečné vyloučení - (Podmínečné tresty se ukládají na dobu 1 - 3 měsíců s následným projednáním nadřízeného orgánu důstojnické hodnosti)
 
2.5.4.     Degradace hodnosti
 
2.5.5.     Peněžitý trest ( v případě poničení nebo zničení majetku spolku či majetku třetích stran )
 
2.5.6.     Vyloučení člena ze spolku
 
 
 
Článek XIII.
Hospodaření spolku
 
 
1)    Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 
 
2)    S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 
 
3)    V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci rovnoměrně rozložen mezi zakládající členy spolku.
 

 
Článek XIV.
Prezentace spolku A.S. Ghost Czech Force (dále jen „ASGCF“)
 
 
 
1.         Spolek se veřejně prezentuje na internetových Facebookových stránkách s názvem Ghost Czech Force na adrese https://www.facebook.com/asgcf.cz/ a na webových stránkách http://www.asgcf.cz/
 
 
2.         Spolek ASGCF si vyhrazuje změnu názvu a vzhled webových stránek na veřejném internetu.
 
 
 
Článek XV.
Elektronická komunikace spolku
 
 
1.         Vystupování na veřejnosti je výhradně přidělenou emailovou schránkou v podobě jméno.přijmení@asgcf.cz  popřípadě asgcf@asgcf.cz
 
 
 
Článek XVI.
Závěrečná ustanovení
 
 
1.     Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 
2.    Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 30. prosince 2015 Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí na Labem
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah