Zákon o zbraních - A.S. Ghost Czech Force

Title
Přejít na obsah

Zákon o zbraních
Jak už asi všichni víte od 1.1.2003 platí nový zákon o zbraních a střelivu. Uvádím stručný přehled částí a jejich lidské osvětlení, které se přímo dotýkají airsoftu a činností s tím spojených.

1. Nové je rozdělení kategorií zbraní. Airsoftové zbraně spadají podle nového zákona do kategorie D - Plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J - §7 písm. e).

 • pozn. toto se defakto týká jen upgradnutných sniperek a předělávaných vzuchovek, nebo jinak postavených či zešlechtěných as zbraní, odpovídá to úsťové rychlosti 950fps resp. 314 m/s. Zatím sem se s tím nesetkal ale takovýto set se konkrétně pro APS prodavá, resp. prodával jelikož jsem ho už nějakou dobu neviděl (pro zájemce stojí 1300$). K vidění a nabídkách inet shopů jsou vcelku běžně tuningové sety pro 550 a 600 fps u kterých je energie střely do 10J, Podobné to je se sety pro AEG M150 a M170, samozřejmě tohoto se týkají další věci co je nutno míti na paměti viz. níže.

 • pozn. 2 Jakákoliv zbraň postavená či upgradnutá za použití byť seriově vyráběných dílů (individuelní dovoz z ciziny), ovšem u nás neprodávaných to znamená neatestovaných laicky řečeno, že neprolezly státní zkušebnou pro zbraně a střelivo by se tomuto měla podrobit, bohužel finanční částka za to je to hrozná.

2. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba - §15 odst. (1).


 • pozn. Toto je vcelku jasné. Samozřejmě mladším as zbraň koupí rodiče, což je správné ovšem nadále si mladší jedinec stejně co chce. Ovšem na akci za nezletilé podle zákona odpovídá nejstarší na místě, takže na to pozor nevědomky na vás padají možné problémy, proto je dobré pokud máte v týmu mladší členy mít podepsaný nějaký papír seznamující s možným rizikem od rodičů dotyčného, sice nikterak nenahrazuje zbavení se přímé odpovědnosti, ale při případných problémech může předejít komplikacím.

3. Střelba ze zbraně uvedené v §7 písm c) až g) (airsoftové zbraně) nebo ze zbraně uvedené v §7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku - §15 odst.(3).

 • pozn. První část vcelku jednoduchá. Jen poznamenám pokud někdo má vlastní objekt třeba uprostřed města nebo má nějaké přímě sousedy, musí zamezit aby vystřelné v našem případě kuličky neopustily hranice pozemku resp. budovy.


 • pozn2. Hodně nepříjemná a ošemetná věc je v případě úrazu, samozřejmě pokud dojde k "vystřelení oka" při nějakých kravinách na "mrtvolišti" kde se pohybují lidé bez ochranných pomůcek je vina jednoznačně na straně toho kdo vystřelil. V případě, že se toto stane při akci a dotyčný nemá dostatečně chráněné v našem případě nezbytně oči, je to jeho nedbalost. Další věci jako pády do děr, zvrknuté kotníky, zlomeniny atp. nese vždy odpovědnost samotný jedinec, nevztahuje se na úmyslné strkání podrážení atp. (což je jiná kapitola zákonů konkrétně úmyslné ublížení na zdraví v horším případě s trvalými následky, nedej bože následkem smrti). Problém může nastat při vystření oka následkem průstřelu brýlí, pak je na šetření zdali zbraň neporušuje zákonem stanovené limity (zmíněno výše), nebo zdali byla vina na straně poškozeného nedbalostí použití nedostatečné ochrany v tomto případě zraku, toto ovšem už jsou věci přímo týkající následného šetřování, objasňování a dokazování příslušnými orgány pokud k tomuto dojde. Další skutečností je, že každý lékař ošetřující nějaké jasně prokazatelné střelné, bodné či sečné zranění je povinen tuto skutečnost hlásit policii. Připomínám že hráč, který se zapojí do hry bere na sebe vědomě možné následky z toho plynoucí na sebe, pokud není hra nějak organizována. Protože i airsoft má psané pravidla (na našem území by toto měla zaštiťovat CASA), samozřejmě právními kličkami se dá docílit opak, nic jsem nepodepsal, nikdo mě před akcí nic neřekl, nikde žádný řád veřejně napsaný či vyvěšený není. I když psané pravidla jsou, nikde bohužel nejsou zveřejněna, proto co se organizovaných akcí týče, měli by být hráči veřejně před akcí seznámeni "s pravidly, s možným rizikem" a toto stvrdit svým podpisem.

4. Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení - §15 odst. (4).

 • pozn, přeci jen i s replikou se dá vykrást pumpa,trafika, banka.

5. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup - §15 odst. (5) písm. a).

 • pozn. tz. při přesunech na akce do cílových lokalit noste zbraně v neprůhledných pouzdrech, obalech. Bohužel veřejnosti přístupné místo je až na malé vyjímky takřka vše, a do těch vyjímek zase nemáme přístup my (teď nepočítám k tomu uzpůsobené hřiště). Takže v současné době jsme na pospas milosti, či nemilosti policie či jiných správních orgánů. Doporučuji v cílových lokalitách domluvu resp. svolení místního oddělení policie.

6. Držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci - §15 odst. (5) písm. c).

 • pozn. Jasná věc, ne třeba nijak dále komentovat.


7. Příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, zbrojní průkaz, průkaz zbraně nebo zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, aby jejich držiteli zabránil v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený tímto zákonem. Příslušník policie, který zadržel věc uvedenou ve větě první, vydá jejímu držiteli na místě potvrzení o převzetí zadržené věci a neprodleně ji odevzdá s uvedením důvodu zadržení příslušnému útvaru policie, který rozhodne o jejím zajištění (§57), o odnětí zbrojního průkazu podle §27 nebo o odnětí zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva podle §48 - §56

pozn. policie ap. může zbraň zabavit ovšem musí vám dát potvrzení o převzetí a o stavu zbraně. V případě, že se tak stane a policie či jiná instituce ji poškodí máte nárok na náhradu vzniklé škody.

8. Každý, kdo nalezne zbraň kategorie A, B, C nebo D nebo střelivo do těchto zbraní, je povinen neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie, anebo orgánu místní samosprávy, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie. O oznámení vydá ten, kdo jej přijal, potvrzení - §68 odst.(2).

 • pozn. hlavně pro Globuse - s tím nalezeným střelivem (BBs) to se nás samo netýká že by se to melo hlásit.

Vzhledem k tomu, že se mi a nejen mě donesly situace (tasení nožů na někoho, střílení na "nehráče" aj.), či jsem četl na netu věci (přepady kamarádů v bytech, přepady aut, či vandalismus), které zrovna nám jako as komunitě neprospívají zmíním ještě zákony toho se dotýkající:

 • trestný čin podle § 231
Omezování osobní svobody, a to tím, že další osobě bez oprávnění bráníte užívat osobní svobody. Trestní sazba podle odstavce 4 je až 10 let.
 • trestný čin podle § 235
vydírání a to tím, že další osobě pod pohrůžkou násilí nebo pod pohrůžkou jiné újmy nutil někoho aby něco opominul nebo trpěl. Zde je podle odst. 3) trestní sazba až 15 let.
 • trestný čin podle § 238
Porušování domovní svobody a to podle odstavce 1) Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo bytu nebo tam neoprávněně setrvá bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta.
 • trestný čin podle § 257
Poškozování cizí věci kde podle odst. 3) Odnětí svobody na 2 - 5 let podle odst.3)

s tím souvisí:

 • Zákon číslo 140/1961 Sb. § 209
Poškozování cizích práv, a to tím že: kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b)využije něčího omylu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta nebo peněžitým trestem odst.2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, vydává-li se při činu za veřejného činitele.
Dále bohužel tím, že se dotyčný či skupina (což je ještě horší, bo se to dá považovat za organisovanou skupinu) oblékne do výstrojových součástek policie ČR a Armády ČR, či jiných oficiálních složek působících na území státu (jelikož jsem členy NATO vztahuje se to i na US uniformy atd.), možné jen tehdy jeli zřejmé, že se nejedná o příslušníka těchto sborů, znamená to tedy, že na uniformě nesmí být domovenka v podobě vlaječky, ani žádným jiným způsobem nesmí být označena bojovou nášivkou, odborností či hodností, tímto se můžete dopustit přestupku podle zákona číslo 200. § 21
odst 1)písm. h)
kdo úmyslně neoprávněně vystupuje jako veřejný činitel, písm.i) úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně vojenský nebo služební stejnokroj příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není příslušníkem ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů.

Samozřejmě je toho ještě mnohem a mnohem více, ale jako hlavní výčet to myslím postačuje. Prosím neberte toto jako buzeraci z mojí strany, je to prostě obecná informace, jak předcházet konfliktům s úřady resp. policií, myslím, že nikdo nestojíme o to, aby nám as utříhli úplně, proto doporučuji akce hlásit na místním oddělení policie, úmyslně neporušovat věci zmíněny výše, oni problém nemají nebo aspoň sem se nimi nikdy v problémové situaci nesetkal, jsou to lidé jako my, mají důležitější starosti, mají nás chránit, proto hlaste akce, pokud nevědí oč jde, vysvětlete, třeba i ukažte, oni tak mají radost že je respektujeme. Tím že je nutíte zabývat úmyslnou blbostí jedinců nebo zbytečných frajeřin nevědomky tak snižujete šanci, že jim zbude více času na skutečné a veřejnosti opravdu nebezpečné individua, které můžete potkat i vy resp. oni vás a věřte na ně mnohdy nestačí ani pravá zbraň.
Spolek A.S. Ghost Czech Force
IČO: 04900847
Email: asgcf@asgcf.cz – předseda spolku
Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
Číslo účtu 2701008856 / 2010
Mobile phone jednatel : +420 777929875
www.asgcf.cz
Sledujte nás na sítích

Návrat na obsah